ادنا رحمانی

تولد دوباره

سال ۱۳۹۹ برنامه نوشتن را دوباره ازسر گرفتم . به زحمت چند مطب کوتاه نوشتم اما بعدش نتونستم ادامه بدم به دلیل مشغله کاری و

ادامه »