مهم نیست اسمم چیه، چند سالمه، اهل کجا هستم، تحصیلاتم چقدره، از کدام طبقه اجتماعی هستم…

مهم فقط اینه که هستم.

من پولدارترین نیستم، زیباترین نیستم، باهوش ترین نیستم، من هیچ ترینی نیستم… من فقط پر از بهانه هستم. بهانه های قشنگ برای تجربه زندگی ام .

میدونم زمین گرده و میدونم دوباره برمیگردم همونجا که بودم… ولی یه تفاوت خیلی بزرگ هست.

مینویسم همینجا…

آخرین مطالب